ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)ตั้งอยู่ หมู่ที่   1   บ้านบ้านถิ่น ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ เมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
รหัสไปรษณีย์  54000

         เปิดรสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

 
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
บ้านถิ่น
2
บ้านถิ่น
3
บ้านถิ่น
5
บ้านถิ่น
7
บ้านถิ่น
8
บ้านถิ่น
9
บ้านถิ่น
11
บ้านถิ่น
4
บ้านโป่งศรี
6
บ้านโป่งศรี
10
บ้านโป่งศรี