พันธกิจ/เป้าประสงค์

“  นักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี               
   มีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลืองวัฒนธรรมไทลื้อ ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย”