กิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายทาการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายทาการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) แผนงานวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเด่นชัย อำเภอลองและอำเภอวังชิ้นในวันที่ 26 พฤศจิกยน พศ. 2563