ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่1

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ทำการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่1 เพื่อให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน และมีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)