มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ ด.ญ.ปาณิสรา ถิ่นสุข
นักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ ห้องประชุม
จดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร