นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานถิ่นวิทยาคาร

23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววิมลสิริ ประเทือง และนายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำกลุ่มพญาพล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และเร่งรัดการอ่านออก เขียนได้  งานนิเทศภายในสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  และโครงการพัฒนาการเรียนรู้ Election Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยมี นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล