การสอนธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4 (ใต้) เดือน 6 (เหนือ)  กำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ณ สนามสอบวัดถิ่นใน (ขอใช้สถานที่สอบโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)) มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวนทั้งหมด 37 คน แบ่งเป็นนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จำนวน 23 คน นักเรียนโรงเรียนควบรวมบ้านสวนเขื่อน จำนวน 14 คน ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวนทั้งหมด 54 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จำนวน 19 คน นักเรียนโรงเรียนควบรวมบ้านสวนเขื่อน จำนวน 35 คน และผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวนทั้งหมด 8 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ทั้งหมดจำนวน 8 คน