เข้ารับทุนการศึกษาจาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ม้าเพ็ง ครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำเด็กหญิงปภาวดี สวนสง่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้ารับทุนการศึกษาจาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *