เข้ารับทุนการศึกษาจาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การสอนธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563

ถิ่นวิทยาคารร่วมนโยบาย “จังหวัดแพร่ฟ้าใส ไร้หมอกควัน 2564”

กิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ถิ่นวิทยาคาร

เดินทางไกล-ฐานผจญภัย ลูกเสือ เนตรนารี ถิ่นวิทยาคาร

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานถิ่นวิทยาคาร

กิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายทาการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่1