ระบบเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

หมายเลข 1 เด็กหญิงปภาวดี สวนสง่า

7% 6/81

หมายเลข 2 เด็กหญิงเกื้อภัสสร ถิ่นสอน

30% 25/81

หมายเลข 3 เด็กหญิงธัญวลัย ถิ่นสอน

65% 53/81