ระบบเลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

หมดเวลาการลงคะแนนเสียง

หมดเวลาลงคะแนน
0%
Prefix Postfix
BANTHIN SCHOOL

ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ

ระบบเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หมายเลข 1 เด็กหญิงปภาวดี สวนสง่า 7%
หมายเลข 2 เด็กหญิงเกื้อภัสสร ถิ่นสอน 30%
หมายเลข 3 เด็กหญิงธัญวลัย ถิ่นสอน 65%

จำนวนผู้เข้าเลือกตั้ง ทั้งหมด 81 คน

ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รองประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564